Qian Jiahua | Antithetical, Curator:Zhu Zhu: London

4 October - 5 November 2018