Asia Now 2019: PARIS

9 Avenue Hoche, 75008 Pairs, 16 - 20 October 2019 

Artist: Chen Han, Hu Weiyi, Lee Jinwoo, Qian Jiahua, Wang Xiaoshuang, Wang Yi, Yun Yongye, Zhang Shujian, Zhu Rixin