PHOTOFAIRS Shanghai 2021: Shanghai

Shanghai Exhibition Center, 3 - 6 November 2021