Asia Now 2020 : PARIS

9 Avenue Hoche, 75008 Pairs, 20 - 24 October 2020 

Artists: Qian Jiahua, Ye Linghan, Zhu Rixin, Zhang Shujian and T'ang Haywen