ART BRUSSELS 2015: BRUSSELS

Tour& Taxis, Brussels, 29 April - 3 May 2015 

Artists: Chen Han, Hao Shiming, Zhu Rixin, Jiang Zhi, Huang Rui, He An, Ling Jian, Qian Jiahua, Ji Zhou, Kong Lingnan