EXPO CHICAGO 2017: CHICAGO

Navy Pier, Chicago, 13 - 17 September 2017
Navy Pier, Chicago 764 https://www.expochicago.com/

Artists: Chen Han, Hao Shiming, Jiang Zhi, Li Jingxiong, Liu Bolin, Lu Chao, Peng Jian, Wang Keping, Wang Yi, Zhao Xuebing, Zhao Zhao, Zhu Rixin