JINGART 2018: BEIJING

Beijing Quanyechang, No.17 Langfangtoutiao, 17 - 20 May 2018 

Artists: Hao Shiming, Peng Jian, T'ang Haywen, Claude Viallat, Wang Yi, Zhu Rixin