EXPO CHICAGO 2018: CHICAGO

Navy Pier | Chicago, 27 - 30 September 2018
Navy Pier | Chicago 143 https://www.expochicago.com/

Artists: Gao Weigang, Hao Shiming, He An, Liu Bolin, Lu Chao, Qian Jiahua, Wang Yi, Yang Yongliang, Zhu Rixin