Asia Now 2018: PARIS

9 Avenue Hoche, 75008 Pairs, 17 - 21 October 2018 

Artist: Hao Shiming, Lu Chao, Pan Xiaorong, Peng Jian, T'ang Haywen, Wang Xiaoshuang, Wang Yi, Xie Lei